Mishkan Ha’am High Holidays – Tashlich followed by Shofar Blowing

September 7, 2021    
2:00 pm - 3:00 pm

Rosh Hashanah Tashlich followed by Shofar Blowing